Knjižnica OŠ Šmihel 07 393 51 25
 

Knjižnični red

Šolska knjižnica OŠ Šmihel s svojim gradivom in dejavnostjo dopolnjuje in izpopolnjuje vsa področja vzgojno izobraževalnega načrta in dela šole. Učencem posreduje knjižnično gradivo in jih nauči le tega uporabljati.  Učence vzgaja v samostojne uporabnike knjižnice.

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in zaposleni na OŠ Šmihel. Članarine ni.

Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE

Knjižnica je za izposojo knjižničnega gradiva odprta vsak dan, razen v torek, od 7.00 do 15.00.
IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

KNJIGE (leposlovne in strokovne)

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom za 14 dni. V primeru, da po knjigi ni povpraševanja, se izposoja lahko podaljša, vendar ne več kot za dva izposojevalna roka. Roka izposoje knjigam, ki so za domače branje in po katerih je veliko povpraševanje, ne podaljšujemo.

NEKNJIŽNO GRADIVO (avdio in video kasete, zgoščenke, DVD) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je možno izposoditi samo v knjižnici.

REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase) se ne izposoja na dom, uporablja se samo v knjižnici. Referenčno gradivo se izjemoma lahko izposodi v razred, za dobo 1 šolske ure in na željo učitelja.

REVIJE IN ČASOPISE si lahko uporabniki izposodijo v petek in jih vrnejo v ponedeljek.

Uporabniki si lahko izposodijo naenkrat največ tri knjige. Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

Ob koncu šolskega leta, uporabniki vrnejo vse izposojeno gradivo pred prejemom spričevala.

Uporabnikom se lahko začasno odreče izposoja, če niso poravnali vseh obveznosti v knjižnici.

Zaposleni morajo ob koncu šolskega leta vsaj za 1 dan vrniti vse izposojeno gradivo.
ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabnik je odgovoren za izposojeno knjižnično gradivo. Z izposojenim gradivom mora skrbno ravnati. Kdor knjižnično gradivo poškoduje ali izgubi, ga mora nadomestiti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče več kupiti, mora nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

UPORABA RAČUNALNIKA

Računalnik je namenjen izključno uporabi v izobraževalno- raziskovalne namene. Učenci ga lahko uporabljajo za brskanje po spletnih straneh, pisanje referatov, za pregledovanje zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici in iskanje knjižničnega gradiva v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBISS. Obiskovanje spornih spletnih strani, vnašanje osebnih podatkov in nakupovanje ni dovoljeno. Glede uporabe računalnika se učenec predhodno dogovori s knjižničarko. Če je zanimanje za delo z računalnikom večje, se uporaba omeji na 15 minut. V računalniku ni dovoljeno brisanje nameščenih programov, nameščanje programov, spreminjanje nastavitev in uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

Knjižnica je namenjena učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov. Obiskovalci uporabljajo knjižnico tako, da ne motijo ostalih uporabnikov. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrano in pijačo.

Kršenje knjižničnega reda pomeni kršitev Pravil šolskega reda OŠ Šmihel.