Knjižnično informacijsko znanje

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE (KIZ)

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. Cilji in vsebine knjižnično informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju se namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. KIZ izvaja knjižničarka sama ali v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij. KIZ se lahko izvajajo v knjižnici, računalniški učilnici, razredu ali drugi instituciji.

 

SPLOŠNI CILJI

Učenci:

  • se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora,
  • zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskem doživljanju,
  • z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
  • razvijajo različne spretnosti in sposobnosti (komunikacijske, informacijske, raziskovalne).

 

SPECIFIČNI CILJI

Učenci:

  • spoznajo knjižnično gradivo v šolski knjižnici,
  • se seznanijo se z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati,
  • spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje,
  • znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij,
  • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe projektnega in raziskovalnega dela.